Welkom winkelier

Milieu- en Energiebeleidsverklaring

THR B.V. ziet het milieu- en energiebeleid evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn,als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, die gericht is op een continue verbetering van de milieu- en energieprestatie. Hierbij zal THR B.V. zich blijven inspannen om de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.

Wet- en regelgeving

De Wet Milieubeheer (milieuvergunning) en Activiteitenbesluit (onder andere algemene eisen in art. 2.1 zorgplicht en afdeling 2.6 energiebesparing) en de European Energy Directive (EED) zijn de huidige belangrijkste wetgevende regelingen om aan te voldoen. Verantwoordelijkheden en taken zijn vastgelegd en activiteiten overeengekomen om aantoonbaar te maken dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd. THR B.V. doet echter waar mogelijk méér dan wettelijk verplicht is, indien de inspanning in gezonde relatie staat tot het resultaat. Daarbij zullen vooral de milieu- en energiemaatregelen die óók een positief effect sorteren op gebieden als veiligheid, gezondheid, welzijn, kwaliteit en efficiëntie, prioriteit krijgen.

Reduceren van de milieubelasting

Alle bedrijfsactiviteiten van THR B.V. hebben een effect op het milieu. Getracht wordt om deze effecten zo laag mogelijk te houden door het treffen van preventiemaatregelen dan wel beperkende maatregelen, zowel organisatorisch als technisch.

THR B.V. tracht:

  • Verantwoord gebruik te maken van de benodigde grond- en hulpstoffen
  • Daar waar nodig te kiezen voor andere materialen waarvan de eigenschappen of productiewijzen minder milieubelastend zijn
  • Verantwoord om te gaan met de onmogelijk te vermijden gevaarlijke stoffen
  • Afvalstromen bewust te beheren en in te perken
Milieu- en Energiemanagementsysteem

Om daadwerkelijk en doelgericht uitvoering te geven aan dit milieu- en energiebeleid, wordt gewerkt volgens een milieu- en energiemanagementsysteem dat voldoet aan de internationale norm ISO 14064-1 2012 en ISO 50001.

De directie van THR B.V. stelt zich eindverantwoordelijk voor het milieu- en energiebeleid. Binnen de organisatie wordt zorg gedragen voor de vereiste voorlichting aan medewerkers. Ook wordt deelname aan noodzakelijke opleidingen ondersteund en aangemoedigd.

De medewerkers van THR B.V. ondersteunen dit milieu- en energiebeleid en zijn zich van hun verantwoordelijkheid in het realiseren daarvan terdege bewust.

Binnen THR B.V. is de directie eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van het EnMP binnen het EnMS. De verantwoordelijkheid voor het (blijven) voldoen aan het EnMs ligt bij Jörgen Holtmüller en Marcel Oplaat en omvat o.a. :

  • Het periodiek monitoren van de CO2 Footprint en Energie Prestatie Indicatoren en hiermee bewaking van het behalen van de doelstellingen
  • De afstemming met de directies van zowel Royal Reesink N.V. als haar werkmaatschappijen over de uitvoering van de voorgenomen reductiemaatregelen
  • De voorbereiding en documentatie voor de in- en externe communicatie over de CO2 Footprint en Energiereductie prestaties.

Apeldoorn, Juli 2016

Directie THR B.V.